Twitter kezzaplary - Semaltdan gollanma

Twitter birnäçe ýyl bäri sosial media dünýäsinde tolkun döredýär. Aslynda, ilkinji twit on bir ýyl ozal 2006-njy ýylyň mart aýynda iberilipdi.

2016-njy ýylda milli kiberhowpsuzlyk barada habarlylyk aýy üçin Howpsuzlyk Döwleti, sosial mediýa nädip ygtybarly baryp boljakdygy barada maslahat berýän käbir makalalary çap etdi. “ Semalt” müşderi üstünlikleriniň dolandyryjysy Julia Waşnewa, aşa köp maglumat paýlaşýan we onlaýn suratlary ýerleşdirýän ulanyjylara hakerleri öz profillerine çagyryp biljekdigini duýdurýar. Soňra hakerler şahsy maglumatlaryňyzy we faýllaryňyzy ogurlamaga synanyşýarlar. Hüjüm edenleriň käbiri dostlaryňyz bilen has köp aragatnaşyk saklaýar we şahsy profiline girýär. Profillerine, şahsyýetlerine we pullaryna gözegçilik edýärler.

Pul esasly shemalar

Twitter durmuşymyza täsir etdi we dünýä bilen aragatnaşygymyzy üýtgetdi. Gynansagam, dürli aldawçylaryň we hakerleriň merkezi boldy. Iň köp ýaýran Twitter aldawlaryndan biri, ulanyjylaryň beýleki adamlaryň hyzmatlary we önümleri barada twit ýazmagydyr. "Twitter Cash Starter Kit" -i almak üçin köp adam töleg töleýär. Soňky aýlarda dürli pidalar başlangyç enjamlaryny satyn alandyklaryny we gizlin agzalyk tölegleriniň alnandygyny habar berdiler. Pidalaryň köplenç PayPal şahsyýetnamalaryny ýa-da debet kartlaryny ýatyrmakdan başga çäresi ýok. Bu ýerde size Twitterde beýle mümkinçiligiň ýokdugyny aýdaýyn, şonuň üçin öňünden bir zat tölemegi haýyş etseňiz, özüňizi beýle tekliplerden daşda saklamalysyňyz.

Bot spam

Bu kompýuter programmasy, spam ibermekde we almakda kömek etmek üçin döredildi. Spambotlar köp sanly hasap döredýärler we köp sanly adama galp habar iberýärler. Hüjümçiler köplenç adamlara öýkünmek we potensial nyşana täsir etmek üçin dürli botlary ulanýarlar. Blogger we sosial media howpsuzlyk işgäri Graham Kleýli 2009-njy ýylda spam kampaniýasy sebäpli müňlerçe e-poçta döwülendigini aýdýar. Bu kampaniýada ulanyjylar az geýnen aýalyň birnäçe suratlaryny twit etdiler. Şol suratlarda "Söýgiňiz" diýen ýazgy bar. Bot spam, ösen döwletlere garanyňda ösmedik ýurtlarda has ýygy duş gelýär. 2014-nji ýylda Twitter tarapyndan 20 milliondan gowrak bot tapyldy.

Yzarlaýjy hile üçin töleg

Tölegli yzarlaýan botlar, ýüzlerçe Twitter halanýanlaryny we yzarlaýjylaryny az mukdarda alyp bilmek ukybyna eýedir. Twitterde köp sanly yzarlaýjysyny 5-10 dollar aralygynda üpjün etmegi maksat edinýän profilleri gören bolmaly. Käbir hyzmatlar hatda muşdaklarynyň işjeň boljakdygyny öňe sürýär, beýlekiler bolsa ýurtda yzarlaýanlary 4 dollardan arzan bahadan hödürleýändigini aýdýarlar. Bu ýerde size töleg töleýän prowaýderleriň köpüsiniň hakyky däldigini aýdýaryn. Eithera-da galp yzarlaýjylar bilen üpjün ederler ýa-da puluňyz bilen ýok bolarlar. Bu hyzmatlaryň haýsydyr biri bilen meşgullanan bolsaňyz, internetde spam paýlamakda aýyplanarsyňyz.

Bikanun DMS

ZDNet-den Maýkl Krigsman hakerleriň ulanyjylaryň profiliniň her tarapyny, şol sanda suratlaryny we poçta gutusyny nyşana almagy gowy görýändigini aýtdy. Bu prosesi hakyky we kanuny görünýän göni habar ibermek bilen başlaýarlar. Profiliňize goşanyňyzdan soň, profiliňize girmek üçin Twitter şahsyýet maglumatlaryňyzy ulanýarlar. Bu hereket sebäpli her ýyl köp sanly Twitter hasaby bozulýar. Malwarebytes-iň uly howpsuzlyk işgäri Jerom Segura, geçen ýyl Twitterde 400-den gowrak galp habar alandygyny aýtdy.

Gurçuklar

Kompýuter gurçugy beýleki kompýuter ulgamlaryna we ykjam enjamlara ýaýramak üçin özüni köpeldýär. Bu kezzaplygyň iň az ýaýran görnüşi, emma gurçuklar sosial media ulanyjylary üçin çynlakaý howp döredýär. Golaýda Mikiý gurçugy, köp sanly Twitter profiline täsir etmek üçin JavaScript ulandy. Şol wagt şol profillere girenleriň hemmesi sekuntlaryň içinde ýokaşdy. Mikey gurçugy 2010-njy ýylda onlaýn aldawlaryň iň howply görnüşlerinden biri bolupdy. Häzirki wagta çenli Twitter gurçuklary sany azaldy we çäkli aýratynlyklary sebäpli ulanyjylara ýokaşmaýar.

Netije

Sosial media galplyklary hakda hemme zady bilmek biziň üçin möhümdir. Twitter müňlerçe ulanyjysy bolan ýeke-täk platforma däl, “Facebook” we “LinkedIn” ulanyjylary hem onlaýn howpsuzlygyna üns bermelidirler.

mass gmail